HAPPY DAYS na MAXMAX.cz jsou tady! Mimořádná SLEVA -7 % NA VŠE s kódem: HAPPY

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti MAXMAX.cz, s.r.o. (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy, které vzniknou při prodeji Zboží v internetovém obchodě www.MAXMAX.cz (dále jen „Internetový obchod“) mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě odchylných ujednání mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost ujednání v Kupní smlouvě.

 2. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky na Internetových stránkách. Tyto Podmínky Prodávající Kupujícímu zašle e-mailem na adresu uvedenou v objednávce současně s potvrzením o přijetí objednávky.

 3. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

 1. "Internetové stránky“ jsou internetové stránky, na nichž je provozován Internetový obchod.

 2. Kupní smlouva“ - je dílčí kupní smlouva o prodeji Zboží v Internetovém obchodě uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím způsobem dle odst. 6,7.

 3. Kupující“ je osoba, která s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.

 4. "Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Prodávající“ je společnost MAXMAX.cz, s.r.o., se sídlem Prakšická 1338, 688 01 Uherský Brod, IČ: 02031043, DIČ: CZ02031043, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 80043.

 6. Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pro rozlišení, zda jde o Spotřebitele či nikoli, jsou rozhodující údaje o Kupujícím uvedené v Kupní smlouvě, to je zejména, zda Kupující uvede údaje o svém sídle a IČ svědčící o podnikatelské činnosti nebo samostatném výkonu povolání. Kupující, který v Kupní smlouvě vedle jiných údajů uvede i své IČ, bude pro účely Kupní smlouvy a těchto Podmínek vždy považován za osobu, která není Spotřebitelem.

 7. Zboží“ jsou movité věci, které Prodávající Kupní smlouvou prodává do vlastnictví Kupujícímu.

 8. Zboží na zakázku“ je Zboží, které se vyrábí nebo upravuje Kupujícímu „na míru“, to je na základě pokynů, podkladů či jiného zadání Kupujícího (např. postele, nábytek, vybrané dekorace, individuální rozměry koberců, samolepky na zakázku apod.).

 

II. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Objednávku Kupující vytvoří řádným vyplněním objednávkového formuláře uvedeného na Internetových stránkách. Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  

 2. Odeslaná objednávka představuje závazný návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu obratem e-mailem zasláno potvrzení o obdržení objednávky Prodávajícímu. Odeslanou objednávku je možné odvolat maximálně do 24 hodin po odeslání zasláním e-mailu na adresu: objednavky@maxmax.cz, po uplynutí této lhůty objednávku odvolat nelze.

 3. V případě, že Kupujícím není Spotřebitel, je potvrzení dle odst. 5 pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) návrhu na uzavření Kupní smlouvy. Jakmile Prodávající obdrží objednávku, provede její kontrolu a vyrozumí Kupujícího e-mailem (popř. telefonicky) o tom, zda je objednávka odmítnuta nebo zda se dále zpracovává a tedy je Prodávajícím přijata. S oznámením o zpracování a tedy přijetí objednávky Prodávající zašle Kupujícímu podrobné informace o dostupnosti Zboží a předpokládaném termínu expedice. Zároveň budou Kupujícímu e-mailem zaslány údaje pro zaplacení kupní ceny (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem je objednávka považována za přijatou a dojde k uzavření Kupní smlouvy.

 4. V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, návrhem k uzavření Kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Internetové stránky, avšak s výhradami dle odst. 8 a 19. Nepůjde-li o některý z případů vyhrazených v odst. 8 a 19, pak okamžikem obdržení objednávky Prodávajícím je objednávka přijata a vzniká Kupní smlouva. O obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu automatické potvrzení elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce v souladu s ust. § 1827 odst. 1 Občanského zákoníku. Zaslání potvrzení o obdržení objednávky Prodávajícím nemá vliv na vznik Kupní smlouvy.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v kterémkoli z následujících případů: jestliže se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, ztratí-li Prodávající schopnost plnit, Kupující má špatnou platební morálku, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního Kupujícího objednat Zboží, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o nepřijetí objednávky a důvodech pro tento postup informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Jestliže Prodávající v souladu s tímto odstavcem objednávku nepřijme, nedojde ke vzniku Kupní smlouvy.

 

III. Dodání Zboží, dodací podmínky

 1. Zboží, které má Prodávající vedeno jako „skladem“, je Kupujícímu v České nebo Slovenské republice zasíláno na adresu uvedenou v objednávce zpravidla ve lhůtě 2 až 5 pracovních dnů od vzniku Kupní smlouvy (platí pro objednávky expedované na dobírku). Doba dodání se může prodloužit s ohledem na kapacitní možnosti dopravce.  Pokud si Kupující zvolí platbu bankovním převodem nebo přes platební bránu ThePay, je Zboží odesíláno až po zaplacení kupní ceny na účet Prodávajícího a v případě platby za využití úvěru od Home Credit a.s. Prodávající Zboží odešle až poté, co od Home Credit a.s. obdrží potvrzení o poskytnutí příslušného úvěru. V případě Zboží na zakázku, případně, je-li Zboží naskladňováno až na základě vzniklé Kupní smlouvy, pohybuje se obvyklá doba expedice od 3 pracovních dnů do 3 týdnů. Na dobu dodání konkrétního typu Zboží je Kupující vždy upozorněn v popisce produktu na Internetových stránkách. Fakturu obdrží Kupující společně se Zbožím, popř. e-mailem. Nebude-li možné v uvedených termínech Zboží vyexpedovat, oznámí to Prodávající Kupujícímu e-mailem nebo telefonicky.

 2. Po vyexpedování Zboží je Kupující o této skutečnosti informován e-mailem, příp. telefonicky.

 3. K distribuci Zboží Kupujícím v České a Slovenské republice Prodávající dle své volby vybere přepravní společnost nejlépe odpovídající druhu dopravovaného Zboží .

 4. Zasílání Zboží mimo území České a Slovenské republiky je řešeno individuálně.

 5. Kupující má právo v objednávce zvolit osobní odběr Zboží v sídle Kupujícího: Prakšická 1338, Uherský Brod. Odběr lze uskutečnit pouze v otevíracích hodinách: pondělí - pátek 8.00 - 15.30 hod (výdejní místo se nachází v sousedním objektu vedle sídla společnosti na adrese: Prakšická 929). Jakmile je Zboží připraveno k osobnímu odběru, je Kupující o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem.

 6. Kupující se zavazuje odebrat Zboží dle Kupní smlouvy a zaplatit za ně celkovou kupní cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírkovné) uvedené v Kupní smlouvě. Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží v okamžiku, kdy je mu Zboží odevzdáno Prodávajícím.

 7. Za Zboží během přepravy zodpovídá Prodávajícímu dopravce. Kupující je povinen Zboží při převzetí důkladně zkontrolovat, zejména je povinen zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen nebo porušen. V případě, že poškození nebo porušení vnějšího obalu zjistí, je povinen ihned sepsat s dopravcem reklamační protokol, případně Zboží od dopravce vůbec nepřevzít. Pokud Kupující poškození zjistí až po rozbalení, je možné poškození při dopravě reklamovat u přepravní společnosti do 3 pracovních dnů od doručení zásilky. Poškození Zboží a jeho nepřevzetí, případně reklamaci je Kupující povinen oznámit i Prodávajícímu prostřednictvím reklamačního formuláře. Kupující je povinen zachovat veškerý obalový materiál, vyčkat na pokyny ze strany reklamačního pracovníka Prodávajícího a poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace s dopravcem. Reklamované Zboží nesmí Kupující zlikvidovat.

 8. Práva a povinnosti dle předchozího odstavce platí pro Kupujícího i v případě přepravy zajišťované přímo Prodávajícím.

 9. Zkontrolovat Zboží je Kupující povinen také při osobním odběru, zejména je povinen zkontrolovat neporušení vnějšího obalu a dále počet kusů balení Zboží, které má být dle Kupní smlouvy dodáno. Při zjištění poškození Zboží či porušení obalu Kupující postupuje dle odst. 15.

 

IV. Kupní cena, platební podmínky

 1. Kupující v objednávce zvolí způsob placení kupní ceny, případně dalších plateb dle Kupní smlouvy, a to z následujících způsobů placení:

 1. dobírkou, to je platbou v hotovosti nebo platební kartou (dle možnosti přepravce) při převzetí Zboží od přepravce, při které je účtován zvláštní poplatek, tzv. dobírkovné,

 2. platbou předem bankovním převodem,

 3. platbou v hotovosti nebo platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard nebo Maestro při osobním odběru,

 4. platbou ve splátkách, pokud Kupující získá úvěr od společnosti Home Credit a.s., kdy kupní cena musí být alespoň 1.000,- Kč,

 5. platbou předem bankovní kartou či bankovním převodem online, přes platební bránu společnosti ThePay.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím před dodáním Zboží úhradu zálohy, pokud celková výše kupní ceny přesáhne 10.000,- Kč nebo u kupní ceny Zboží na zakázku. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po Kupujícím úhradu zálohy také v případě, kdy Kupujícímu nebude schválen úvěr od společnosti Home Credit a.s. a Kupující si následně vytvoří novou objednávku se způsobem platby na dobírku.  K úhradě zálohy Prodávající vyzve Kupujícího e-mailem nebo telefonicky a Kupní smlouva vznikne až v okamžiku zaplacení zálohy Prodávajícímu.

 2. Cena za přepravu Zboží je přímo závislá na hmotnosti a povaze přepravované zásilky a bude v objednávce vypočítána automaticky. Přesná cena za přepravu se Kupujícímu zobrazí v podrobnostech objednávky ještě před dokončením (odesláním) objednávky do systému Prodávajícímu. Stejně tak se v objednávce ještě před dokončením zobrazí i další poplatky požadované v souvislosti s objednávkou, jako je např. dobírkovné. Odesláním objednávky Prodávajícímu vyjadřuje Kupující s takto vypočtenými platebními povinnostmi svůj souhlas.

 3. Bankovní poplatky nebo jiné náklady spojené s úhradou kupní ceny hradí Kupující. Kupující je povinen uhradit také náklady vzniklé z důvodu nedodržení platebních podmínek dle Kupní smlouvy, to je například v případě zaplacení v jiné, než dohodnuté měně nebo na jiný, než dohodnutý účet apod.

 4. Po vystavení daňového dokladu není možné údaje v něm obsažené jakkoliv měnit. Doklad je přiložen k zásilce nebo zaslán Kupujícímu e-mailem bezodkladně po její expedici. V případě potřeby na žádost Kupujícího je možné do 14 dnů od data jeho vystavení znovu doklad zaslat. Po této době již Prodávající dodatečné kopie nevystavuje a nezasílá.

 

V. Odstoupení od Kupní smlouvy 

 1. Kupující, který je Spotřebitelem, má dle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy a vrátit zakoupené Zboží i bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí Zboží. Toto právo zůstává zachováno i pro Kupujícího-Spotřebitele, který učiní objednávku na Internetových stránkách a Zboží odebere osobně v sídle Kupujícího. Toto právo však nevzniká v případech dle ust. § 1837 Občanského zákoníku. Pro vrácení Zboží dále platí podmínky níže uvedené v tomto čl. V.

 2. Kupujícímu, který není Spotřebitelem, právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu nevznikne, neboť Občanský zákoník tuto možnost nestanoví.

 3. Pro uplatnění práva Kupujícího-Spotřebitele na vrácení Zboží dle odst. 23 Prodávající doporučuje dodržet následující postup:

- Zboží je vráceno nepoužité, nepoškozené a je zabaleno nejlépe v původním obalu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě zpět Prodávajícímu;

- Zboží je vráceno v nesmontovaném stavu, bylo-li v tomto stavu dodáno;

- ke Zboží je přiložen doklad o jeho koupi;

- Kupující spolu se Zbožím zašle Prodávajícímu i vyplněný formulář pro vrácení Zboží, v němž uvede mimo jiné i číslo objednávky a číslo účtu, na nějž požaduje zaslat platbu za vrácené Zboží.

 1. V případě, že Prodávajícímu bude doručeno Zboží zjevně poškozené přepravou z důvodu nesprávného zabalení, nebude tato zásilka Prodávajícím převzata a bude automaticky vrácena odesilateli. 

 2. Náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu nese výlučně Kupující, který si v těchto případech sám zajistí dodání Zboží zpět na adresu Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 14 dnů od data vrácení Zboží. Pokud bude Zboží zasláno Prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata.

 3. Kupující-Spotřebitel má právo bez udání důvodu postupem dle odst. 23 vrátit i Zboží, které již nemá původní obal či nemá visačky, bylo použito, opotřebováno či dokonce poškozeno. V takovém případě je však Prodávající oprávněn jednostranně snížit vrácenou částku o náhradu za opotřebení, poškození nebo jiné znehodnocení Zboží.

 4. V případě vrácení Zboží, na které byl použil slevový voucher, je hodnota této poukázky nevratná.

 5. Kupující-Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy a vrátit Zboží v případech dle ust. § 1837 Občanského zákoníku, to je zejména Zboží:

 1. které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

 2. dodávané v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je nelze vrátit nebo

 3. které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím.

 1. UPOZORNĚNÍ: Nepřevzetí balíku není odstoupením od Kupní smlouvy. V tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu vynaložených nákladů za dopravu.

 

VI. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku, kterou se zavazuje, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba pro Kupujícího-Spotřebitele činí 24 měsíců, pro Kupujícího, který není Spotřebitelem záruční doba činí 12 měsíců.

 2. Obdrží-li Kupující nedopatřením vadné, to je i poškozené nebo jiné než objednané, Zboží, má právo na odstranění vady. Kupující oznámí Prodávajícímu vadu a uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Zboží prohlédnout a zjistit, že na Zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující Zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže reklamované Zboží užívat.

 3. Pro účely oznámení vady je Prodávající oprávněn využít REKLAMAČNÍ ROZCESTNÍK na Internetových stránkách nebo zaslat reklamaci e-mailem na adresu: reklamace@maxmax.cz.

 4. UPOZORNĚNÍ: Při uplatnění reklamace Kupující reklamované Zboží neodesílá automaticky zpět na adresu Prodávajícího. Kupující vyplní reklamační formulář a vyčká na potvrzení a instrukce reklamačního oddělení. Kupující je povinen odeslat reklamované Zboží Prodávajícímu až v případě, že jej k tomu Prodávající vyzve.

 5. Kupující je při reklamaci dále povinen dodržet následující podmínky:

- reklamované Zboží nesmí být poškozeno Kupujícím nebo z důvodů na jeho straně,

- vyzve-li k tomu Prodávající, musí být reklamované Zboží dodáno nazpět Prodávajícímu a přitom zabaleno nejlépe v původním obalu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě,

- ke Zboží musí být přiložen doklad o jeho koupi.

 1. Kupujícímu-Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-Spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu-Spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy. V případě reklamace uplatněné Kupujícím, který není Spotřebitelem, je Prodávající povinen reklamaci vyřídit v přiměřené lhůtě, případně dle vzájemné dohody s Kupujícím.

 2. V případě, že Kupující v rámci vyřizování reklamace nepřevezme nové nebo opravené Zboží, bude Zboží uskladněno a Prodávající má právo po Kupujícím požadovat poplatek za uskladnění.

 3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty pro vyřízení reklamace adekvátně prodlužují o dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím požadované součinnosti. 

 4. Záruka ani odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na vady Zboží způsobené:

 1. neodbornou nebo nesprávnou přepravou, manipulací, skladováním, nerespektováním montážního návodu, nesprávnou údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o Zboží,

 2. nesprávným používáním nebo neodborným zásahem,

 3. poškozením způsobeným Kupujícím nebo třetí osobou,

 4. opotřebením Zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, 

 5. použitím Zboží v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy neodpovídají podmínkám, které pro užívání Zboží určil výrobce nebo Prodávající anebo které vyplývají z povahy Zboží,

 6. v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.),

 7. zásahem vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země nebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.

 1. Záruka se dále nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

 

VII. Montáž

 1. V případě, že na popisce ke Zboží v Internetovém obchodě je uvedena výslovná nabídka jeho montáže, je Kupující oprávněn objednat u Prodávajícího spolu se Zbožím také jeho montáž. Kupující je povinen za tuto montáž zaplatit Prodávajícímu cenu ve výši dle ceníku montáže uvedeného na Internetových stránkách, a to za obdobných platebních podmínek, jaké jsou v těchto Podmínkách stanoveny pro zaplacení kupní ceny za Zboží.

 2. V případě objednané montáže je Kupující povinen v termínu dle Kupní smlouvy montážním pracovníkům Prodávajícího tuto montáž umožnit, zejména je tak povinen umožnit: přístup do místa montáže a provádění montáže v tomto místě po dobu nezbytně nutnou a za vhodných klimatických podmínek, připojení k přípojným bodům pro dodávku elektřiny, případně plynu a vody a řádnou dodávku těchto médií. V případě porušení povinností dle tohoto odstavce Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, kterou mu tímto porušením způsobí, zejména odpovídá za náklady na marný výjezd montážního technika.

 3. Náklady na energie spotřebované při montáži nese Kupující.

 4. Pro odpovědnost Prodávajícího za provedenou montáž Zboží a reklamace platí obdobně ustanovení čl. VI těchto Podmínek.

 5. Není-li v Kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak, pak Prodávající odpovídá pouze za řádné provedení montáže Zboží a nikoli již za další navazující činnosti, jako je např. umístění Zboží v interiéru, jeho stabilizaci, zajištění proti převrácení apod.

 

VIII. Ostatní podmínky 

 1. V případech, kdy Prodávající dle těchto Podmínek není odpovědný ze záruky ani nenese odpovědnost za vady, je rovněž vyloučena odpovědnost Prodávajícího za způsobenou škodu či jinou újmu.

 2. Tolerance povolené odchylky rozměrů všech koberců (včetně koberců připravovaných tzv. na míru) je +/- 4 % z udávané (dohodnuté) délky a šířky. Koberce upravované výslovně na přání Kupujícího nelze vrátit zpět Prodávajícímu (vyjma zjištění výrobních vad Zboží). Za vady nebude bráno obšití koberce, které se může barevně lišit dle aktuálních možností výrobce. Odchylka od rozměrů matrace může být +/- 3 %.

 3. Obrázky uvedené v Internetovém obchodě u Zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.). Prodávající dále upozorňuje, že obrázky nebo fotografie použité v Internetovém obchodě u Zboží nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku a Prodávající si vyhrazuje právo na drobné změny a odchylky. 

 4. Za vady Zboží nebudou považovány zejména drobné změny či odchylky od vyobrazení v Internetovém obchodě v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, hmotnosti, síle, pevnosti apod. v případě, že tyto změny či odchylky vyplývají z nedokonalého způsobu zobrazení v Internetovém obchodě anebo z povahy Zboží nebo způsobu jeho výroby (např. v případě výrobků z přírodních materiálů apod.).

 5. K instalaci sanitárního Zboží je Kupující povinen využít montážní subjekt, který má úřední oprávnění tuto instalaci provádět (dále jen „Odborná firma“). V případě reklamace bude od Kupujícího vyžadován doklad o provedení montáže Odbornou firmou a bez jeho předložení nebude reklamace uznána jako oprávněná.

 6. Přijetím těchto Podmínek Kupující potvrzuje, že se seznámil se sekcí Internetového obchodu "Tipy a rady", kde Prodávající stanoví předepsaný způsob péče o vybrané Zboží, to je zejména Jak správně pečovat o akrylové koberce, Jak správně pečovat o plyšové koberce, Jak správně pečovat o shaggy koberce a koberce s vysokým vlasem, Jak správně lepit samolepky na zeď, Jak správně postupovat po zakoupení a následném používání postele, Jak správně pečovat o matrace, Vrzání dřevěných postelí, Žloutnutí masivního bílého nábytku, apod.

 7.  JE ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ VŠECH FOTOGRAFIÍ A TEXTŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU, TO JE E-SHOPU www.MAXMAX.cz, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO! 

 

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vyřizováním stížností a reklamací Kupujících, kteří jsou Spotřebiteli, zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@maxmax.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 2. Kupující-Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je 
  Česká obchodní inspekce (Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; www.coi.cz)

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy při prodeji Zboží v Internetovém obchodě se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Podmínek, která budou vykládána tak, jak kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Podmínek.

 3. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky s tím, že taková změna nabývá účinnosti v okamžiku uveřejnění na Internetových stránkách.

 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. června 2022 a nahrazují veškerá předchozí znění.

 

 

MAXMAX.cz, s.r.o.